Pre doplňujúce informácie volajte: 02 / 5244 47 61-2 / kl.101,102

Cenník služieb

Por. číslo

Druh služby

Bez DPH (€)

DPH (€)

Spolu (€)

 1. Vyhotovenie kópie A4 jednostranná 0,17 0,03 0,20
 2. Poplatok za vystavenie potvrdenie o veku domu 3,90 0,78 4,68
 3. Poplatok za vystavenie potvrdenia - kataster 3,90 0,78 4,68
 4. Príjem a výdaj z pokladne 2,00 0,40 2,40
 5. Poplatok za vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných nebytových priestorov 31,60 6,32 37,92
 6. Poplatok za účasť na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov nad rámec zákona a za organizovanie písomného hlasovania - úver, ŠFRB, výber zhotoviteľa a pod. 100,00 20,00 120,00
 7. Poplatok za zabezpečenie úveru pre dom podľa administratívnej náročnosti 0,5%- 1,5 %
 8. Poplatok za spracovanie dokumentácie pre poskytnutie grantov 100,00 20,00 120,00
 9. Spracovanie Daňového priznania pre spoločenstvá 52,00 10,40 62,40
 10. Spracovanie a odvod zrážkovej dane z príjmu z prenájmu podl'a zákona č.595/2003 §43 ods.3 pís. g bod 14

od 1,-€ do 332,- €
od 333,- € do 1000,- €
nad 1000,-€

 

16,60
40,00
66,00

 

3,32
8,00
13,20

 

19,92
48,00
79,20

 11. Jednorazový poplatok za všetky úkony súviasiace so splatením úveru a ukončením úveru 300,00 60,00 360,00
 12. Zaslanie upomienky prostredníctvom SMS 0,10 0,02 0,12
 13. Prístup na WEB PORTAL DOMUS (mesačný poplatok) 0,15 0,03 0,18
 14. Administratívne práce spojené so zmenou vlastníka 20,00 4,00 24,00
 15. Spracovanie splátkového kalendára dlžníka 10,00 2,00 12,00
 16. Výber v hotovosti nad 900,- € 10,00 2,00 12,00
 17. Spracovanie platobného rozkazu na úhradu pohl'adávky a príprava
dokumentácie
30,00 6,00 36,00
 18. Poplatok za spracovanie záložného práva v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov s predložením potrebných dokladov do katastra nehnuterností 20,00 4,00 24,00
 19. Prihlásenie pohl'adávky v rámci výkonu záložného práva 40,00 8,00 48,00
 20. Administrácia úverov komerčných bánk, ŠFRB, dotácií 1,-€/mes.
/byt/NP/garáž max. 50,- €
10,00 60,00
 21. - stavebné povolenie
- ohlásenie stavby
- kolaudačné konanie
- zabezpečenie inžinierskej činnosti
350,00
150,00
150,00
500,00
70,00
30,00
30,00
100,00
420,00
180,00
180,00
600,00
 22. Spracovanie podkladov návrhu na vykonanie exekúcie 15,00 3,00 18,00
 23. Spracovanie mzdy - odmeny pre zástupcov vlastníkov,domovníka alebo iného zamestnanca bytového domu 15,00 3,00 18,00
 24. Príprava podkladov na súdne konanie 80 16,00 96,00
 25. Účasť na súdnom konaní 30,00 €/hod. 6,00 36,00
 26. Pravidelná mesačná prehliadka technologických zariadení spôsobilou osobou 30,00 - 50,00
27. Odmena za správu domov po uplynutí výpovednej lehoty a ochrannej doby za byt a NP / mesiac 20,00 4,00 24,00
Vypracovala : JUDr. Lucia Krmíčková Schválené dňa: 1.11.2018