Pre doplňujúce informácie volajte: 02 / 5244 47 61-2 / kl.101,102

Správa nehnuteľností

Bezpečne, spolahlivo a efektívne

Naša spoločnosť zabezpečuje správu cca 7 000 bytov, nebytových priestorov a garáží.

Predmetom našej správcovskej činnosti sú najmä bytové domy, polyfunkčné a administratívne objekty. Vlastníkmi nehnuteľností v našej správe sú vlastníci bytov a nebytových priestorov, fyzické alebo právnické osoby, ktoré vlastnia nehnuteľnosť a túto prenajímajú.

V správe máme domy novopostavené ale aj staršie a niektoré na území Starého Mesta aj historicky chránené. Naša činnosť v tejto oblasti siaha až do Záhorskej Bystrice a Stupavy a Mostu pri Bratislave. Každý z domov si vyžaduje osobitnú starostlivosť, ktorej poskytovanie je pre nás samozrejmosťou. Spokojnosť našich klientov nás zaväzuje.

V rámci správy nehnuteľností zabezpečujeme v

- ekonomickej sfére:

 • vedenie samostatného účtu domu
 • vedenie účtovníctva samostatne na každý dom osobitne mimo účtovníctva firmy
 • sledovanie faktúr
 • sledovanie nedoplatkov
 • sledovanie všetkých platieb
 • upomínanie neplatičov
 • oznamovacia povinnosť voči vlastníkom
 • spracovanie vyúčtovania služieb a fondu opráv a údržby
 • výpočet nájomného bytov v domoch vo vlastníctve fyzických resp. právnických osôb v zmysle právnych predpisov

- prevádzkovej sfére:

 • uzatváranie zmlúv so správcami sietí (Vak, OLO, ZSE, dodávateľmi tepla a TÚV a pod.)
 • sledovanie a kontrola meračov vody, elektriny a pod.
 • upratovanie objektu, chodníka a komunikácií
 • odpratávanie snehu na priľahlých chodníkoch
 • čistenie priľahlých komunikácií (kosenie a starostlivosť o zeleň)
 • poistenie domu so zvýhodnenými podmienkami (všetky ceny uvedieme pri obchodnom rokovaní)
 • zabezpečenie finančných zdrojov pre  vlastníkov starších bytových domov prostredníctvom stavebného úveru, nenávratnej dotácie na rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu (odstránenie porúch panelovej výstavby, zateplenie objektu, fasády, strechy, vnútorné rozvody, prípadne ďalšie investície), zabezpečenie finančných prostriedkov z fondu Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

- technickej sfére:

 • zabezpečení revízií, opráv a údržby
 • uzatvorenie zmlúv so servisnými firmami – výťahy, (firmy SCHINDLER, LIFTSTAV, OTIS a pod.), klimatizácia
 • stráženie objektu

- právnej sfére:

 • úkony spojené s vymáhaním nedoplatkov, ako upomienky, pokusy o zmier, zápisy záložného práva až po podanie návrhu na platobný rozkaz, po dohode so zástupcami vlastníkov. Uvedené úkony sú zahrnuté v odmene za správu

 Individuálne v oblasti správy nehnuteľností ponúkame starostlivovť o byty, nebytové priestory a iné nehnuteľnosti vo vlastníctve zahraničných fyzických alebo právnických osôb, ktoré investovali finančné prostriedky na Slovensku formou kúpy bytu, nebytového priestoru alebo domu. Pri správe tohoto typu poskytujeme našim klientom drobnú údžbu ich nehnuteľností, zabezpečenie rekonštrukcie podľa ich požiadaviek, evidenciu príjmov a výdavkov, zastupovanie pri  rokovaniach so štátnymi a samosprávnymi inštitúciami a dodávateľmi služieb ako napríklad dodávka vody, tepla, elektrickej energie a pod. O svojej činnosti pravidelne informuje klienta mesačnými reportami zasielanými podľa jeho požiadaviek elektronickou poštou alebo faxom.

 

Klientom, ktorý majú záujem, je umožnený prístup do databázy cez internet prostredníctvom WEB DOMUSU. To znamená, že si môže   kedykoľvek prekontrolovať svoje konto, tvorbu a čerpanie fondu opráv domu a iné ekonomické záležitosti týkajúce sa spávy domu.